DIABEST® FACEBOOK OLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Vitaplus Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet továbbiakban: Szervező) által szervezett DIABEST® “NYEREMÉNYJÁTÉK!” – nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 16. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként a DIABEST® oldal kedvelője, és nem esik a 13. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

 1. A DIABEST® Facebook-oldal falán posztban adott feladatra kell kommentben válaszolni, amely egy Pályázatnak minősül. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a komment megjelenik a DIABEST® Facebook falán a nyereményjáték posztja alatt, és a játékos a DIABEST® Facebook oldal követője, illetve válaszol a játék időtartama alatt arra a posztban feltett kérdésre. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a nyerteseket. A nyeremény 1 doboz  DIABEST® termék 3 kommentelőnek. 3 nyertes kerül kisorsolásra. A Játék 2024. április 15-21. között kerül megrendezésre. Sorsolás: április 22.  A nyereményekért 2024. április 30-ig lehet jelentkezni a DIABEST® Facebook oldal messenger alkalmazásán keresztül.
 2. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett válaszokért. A válasz elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 3. A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 4. Egy Játékos érvényesen egy választ küldhet be. Amennyiben egy Játékos több választ küld be, a Szervező csak az első sikeres Pályázatot fogadja el érvényesnek.
 5. A nyeremény készpénzre nem váltható. A játék időtartama alatt 3 nyertes kerül kisorsolásra, a játékszabály 2. pontja szerint. A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos sorsolással, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolások helyszíne: Vitaplus Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.
 6. A Szervező a nyereményt futárszolgálat keretén belül küldi el a nyertesnek.
 7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 8. A nyertesek nevét a Szervező a Játék zárását követően közzéteszi a DIABEST® hivatalos Facebook oldalán.
 9. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi – és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 11. A Játékból ki vannak zárva a Vitaplus Kft. kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói
 12. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 13. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.
 14. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 15. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a DIABEST® Facebook oldalán keresztül érhető el.
 16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő és a, mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Vitaplus Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Vitaplus Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. vagy a következő e-mail címen: . A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Vitaplus Kft. végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Vitaplus Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

DIABEST® INSTAGRAM OLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Vitaplus Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet továbbiakban: Szervező) által szervezett DIABEST® “NYEREMÉNYJÁTÉK!” – nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 16. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt az Instagram közösségi oldal regisztrált tagjaként a DIABEST® oldal kedvelője, és nem esik a 13. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

 1. DIABEST® Instagram-oldal falán posztban adott feladatra kell kommentben válaszolni, amely egy Pályázatnak minősül. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a komment megjelenik a DIABEST® Instagram falán a nyereményjáték posztja alatt, és a játékos a DIABEST® Instagram oldal követője, illetve válaszol a játék időtartama alatt arra a posztban feltett kérdésre. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a nyerteseket. 3 nyertes kerül kisorsolásra. A Játék 2024. április 15-21. között kerül megrendezésre. Sorsolás: április 22.  A nyereményekért 2024. április 30-ig lehet jelentkezni a DIABEST® Instagram oldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül.
 2. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett válaszokért. A válasz elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 3. A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 4. Egy Játékos érvényesen egy választ küldhet be. Amennyiben egy Játékos több választ küld be, a Szervező csak az első sikeres Pályázatot fogadja el érvényesnek.
 5. A nyeremény készpénzre nem váltható. A játék időtartama alatt 3 nyertes kerül kisorsolásra, a játékszabály 2. pontja szerint. A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos sorsolással, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolások helyszíne: Vitaplus Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.
 6. A Szervező a nyereményt futárszolgálat keretén belül küldi el a nyertesnek.
 7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 8. A nyertesek nevét a Szervező a Játék zárását követően közzéteszi a DIABEST® hivatalos Instagram oldalán.
 9. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi – és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 11. A Játékból ki vannak zárva a Vitaplus Kft. kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói
 12. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 13. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.
 14. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 15. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a DIABEST® Instagram oldalán keresztül érhető el.
 16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő és a, mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Vitaplus Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Vitaplus Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. vagy a következő e-mail címen: . A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Vitaplus Kft. végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Vitaplus Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.